අපිට නිතර දකින්නට ලැබෙන අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ කෙටි වචන කිහිපයක තේරුම්
අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධව භාවිතා වන කෙටි වචන (Abbreviation) බොහෝමයක් ඇති අතර, මෙහිදී මම බහුලව භාවිතා වන කෙටි වචන පමණක් යොදාගෙන ඇත. එවා පහතින් සදහන් වේ,

1.) GOOGLE – Global Organization Of Oriented Group Language Of Earth.

2.) YAHOO – Yet Another Hierarchical Officious Oracle.

3.) WINDOW – Wide Interactive Network Development for Office work Solution.

4.) COMPUTER – Common Oriented Machine Particularly United and used under Technical and Educational Research.

5.) VIRUS – Vital Information Resources Under Siege.

6.) UMTS – Universal Mobile Telecommunications System.

7.) AMOLED – Active-matrix organic light-emitting diode.

8.) OLED – Organic light-emitting diode.

9.) IMEI – International Mobile Equipment Identity.

10.) ESN – Electronic Serial Number.

11.) UPS – Uninterruptible power supply.

12. HDMI – High-Definition Multimedia Interface.

13.) VPN – Virtual private network.

14.) APN – Access Point Name.

15.) SIM – Subscriber Identity Module.

16.) LED – Light emitting diode.

17.) DLNA – Digital Living Network Alliance.

18.) RAM – Random access memory.

19.) ROM – Read only memory.

20.) VGA – Video Graphics Array.

21.) QVGA – Quarter Video Graphics Array.

22.) WVGA – Wide video graphics array.

23.) WXGA – Widescreen Extended Graphics Array.

24.) USB – Universal serial Bus.

25.) WLAN – Wireless Local Area Network.

26.) PPI – Pixels Per Inch.

27.) LCD – Liquid Crystal Display.

28.) HSDPA – High speed down-link packet access.

29.) HSUPA – High-Speed Uplink Packet Access.

30.) HSPA – High Speed Packet Access.

31.) GPRS – General Packet Radio Service.

32.) EDGE – Enhanced Data Rates for Globe Evolution.

33.) NFC – Near field communication.

34.) OTG – On-the-go.

35.) S-LCD – Super Liquid Crystal Display.

36.) O.S. – Operating system.

37.) SNS – Social network service.

38.) H.S – HOTSPOT.

39.) P.O.I – Point of interest.

40.) GPS – Global Positioning System.

41.) DVD – Digital Video Disk.

42.) DTP – Desk top publishing.

43.) DNSE – Digital natural sound engine.

44.) OVI – Ohio Video Intranet.

45.) CDMA – Code Division Multiple Access.

46.) WCDMA – Wide-band Code Division Multiple Access.

47.) GSM – Global System for Mobile Communications.

48.) WI-FI – Wireless Fidelity.

49.) DIVX – Digital internet video access.

50.) APK – Authenticated public key.

51.) J2ME – Java 2 micro edition.

52.) SIS – Installation source.

53.) DELL – Digital electronic link library.

54.) ACER – Acquisition Collaboration Experimentation Reflection.

55.) RSS – Really simple syndication.

56.) TFT – Thin film transistor.

57.) AMR- Adaptive Multi-Rate.

58.) MPEG – moving pictures experts group.

59.) IVRS – Interactive Voice Response System.

60.) HP – Hewlett Packard.

61.) ORACLE – Oak Ridge Automatic Computer Logical Engine.

62.) Intel – Intelligence Electronics.

63.) AMD – Advanced / American Micro Devices.

64.) DPI – Dots per Inch.

65.) L & T – Larsen & Toubro.

66.) BMV – Bayerische Motor Works.

67.) AMI – American Megatrend Incorporation.

68.) SIS – Silicon Information Systems.

69.) UEFI – Universally Extensible Firmware Interface.

70.) SMART – Self Monitoring Analysis Reporting Technology.

මීට අමතරව තවත් ගොඩක් කෙටි වචන අපිට නිතර දකින්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මෙතන නැති ඔයා දන්න තවත් කෙටි වචන තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න.

Advertisment


Sinhala Tech News Publisher

Advertisment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *